ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/6/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/6/2017

Παρόντες : Συρετίδης , Τσολάκης , Προκόπη , Αναγνωστόπουλος , Σακκά , Μπουγιούκας , Χάιδος , (Κουκιάς μετά το δεύτερο Θέμα )

Δικαιολογημένα Απόντες : Ίντας , Καλογερόγιαννη , Κοσμοπούλου

   ΘΕΜΑ1ο . Συμμετοχή του σωματείου μας στην μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση που διοργανώνεται από συνδικάτα των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη. Εισηγ . Μπουγιούκας , Σακκά

Έκανε την εισήγηση ο Κος Μπουγιούκας
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία
Υπέρ της Συμμετοχής ψήφισαν : Συρετίδης , Προκόπη , Αναγνωστόπουλος , Σακκά , Μπουγιούκας , Χάιδος

Κατά : Κανένας
Λευκό : Τσολάκης

Αιτιολόγηση Τσολάκη : Δεν είναι θέμα που πρέπει να ασχοληθεί το παρόν όργανο .

Υπερψηφίστηκε η πρόταση κατά πλειοψηφία  

2. Έγγραφη απάντηση του ΔΣ στην ΠΟΕΔΗΝ , σχετικά με αναφορά συναδέλφου κατά του Προϊσταμένου του . Εισηγ. Συρετίδης

Υπήρξε παρουσία του Προϊσταμένου στον οποίο έγινε η αναφορά , ο οποίος μας είπε ότι στα χέρια του δεν έχει λάβει καμία αναφορά . Δεν υπάρχει καμία δική του απάντηση σε καμία αναφορά .
Έγινε πρόταση από την Κα Προκόπη ότι πρέπει να πάρει θέση η Διοίκηση επί του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση πάρθηκε η παρακάτω απόφαση :

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων αποφάσισε να ζητήσει από την Διέυθυνση Διοικητικού- Οικονομικού , στην οποία ανήκει το εν λόγω Τμήμα , καθώς και από την Διοίκηση του Νοσοκομείου να διερευνήσει το παραπάνω θέμα και αφού καταλήξει σε συμπέρασμα να το κοινοποιήσει στον Σύλλογο Εργαζομένων .


Το παραπάνω συμφωνήθηκε να αποσταλεί και στην ΠΟΕΔΗΝ .

 3 . Επιτροπή Χωροταξίας , θέση του Συλλόγου μετά την κοινοποίηση Πρακτικού της Επιτροπής . Εισηγ. Τσολάκης

Εισήγηση , ενημέρωση από τον Κο Τσολάκη για το έγγραφο που στάλθηκε προς τον Σύλλογο από την επιτροπή χωροταξίας , στον κανονισμό λειτουργίας του οποίου δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή μελών του Συλλόγου .

1. Πρόταση του Κου Τσολάκη πριν την Συζήτηση στην Επιτροπή Χωροταξίας να στέλνονται τα θέματα στο ΔΣ του Συλλόγου και μετά από συνεδρίαση να στέλνουμε την άποψή μας και ας μην έχουμε δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή

2. Προτάθηκε από την Κα Προκόπη και την Κα Σακκά να συμμετέχουν στην επιτροπή 3 μέλη του ΔΣ καθώς και ένα μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας , και να ενημερώνονται τα μέλη για την θεματολογία πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής . Επίσης να έχουν δικαίωμα μίας ψήφου τα 3 μέλη του ΔΣ για τα θέματα .

Υιοθετήθηκε η δεύτερη Πρόταση . 

 4. Προσωπικό καθαριότητας , μετά την οικονομοτεχνική μελέτη τι ; Εισηγ. Τσολάκης

Έγινε ενημέρωση από την Κα Προκόπη , πως ο εργολάβος κατέθεσε προσφυγή κατά του Νοσοκομείου έτσι ώστε να μπλοκάρει την προκήρυξη .
Συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση με τον διοικητή ώστε να μας ενημερώσει για την πορεία της προκήρυξης και την πρόθεση της Διοίκησης .  Συμφωνήθηκε ραντεβού με τον Διοικητή στης 14:00 .

 5. Αίτηση μετακίνησης συναδέλφου . Εισηγ. Κουκιάς

Αφού έγινε η εισήγηση από τον Κο Κουκιά ,  ο οποίος περιέγραψε τους λόγους υγείας για τους οποίους η συνάδελφος ζητάει την μετακίνηση και μετά από διαλογική συζήτηση :

Αποφασίστηκε , να ζητηθεί ,  να μας σταλεί εγγράφως η αίτηση της συναδέλφου και αφού φτάσει στα χέρια του ΔΣ να διερευνηθούν οι λόγοι που δεν γίνεται η μετακίνηση .Ο Γραμματέας

Κουκιάς Κωνσταντίνος

Συμμετοχή στην μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση που διοργανώνεται από συνδικάτα των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων αποφάσισε την Συμμετοχή του σωματείου μας στην μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση που διοργανώνεται από συνδικάτα των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη.
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Επιβράβευση Συνεπών Δανειοληπτών

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/6/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 21/6/2017

1.Συμμετοχή του σωματείου μας στην μεγάλη αντιπολεμική κινητοποίηση που διοργανώνεται από συνδικάτα των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη.
Εισηγ . Μπουγιούκας , Σακκά

2. Έγγραφη απάντηση του ΔΣ στην ΠΟΕΔΗΝ , σχετικά με αναφορά συναδέλφου κατά του Προϊσταμένου του .
Εισηγ. Συρετίδης

3 . Επιτροπή Χωροταξίας , θέση του Συλλόγου μετά την κοινοποίηση Πρακτικού της Επιτροπής .
Εισηγ. Τσολάκης

4. Προσωπικό καθαριότητας , μετά την οικονομοτεχνική μελέτη τι ;
Εισηγ. Τσολάκης

5. Αίτηση μετακίνησης συναδέλφου .
Εισηγ. Κουκιάς

Ν. 4354/2015 για την υπερωριακή απασχόληση

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνε-ται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α' 143).
Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.
Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρια-κής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους. μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του δια-τάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο τριάντα τοις εκατό (30%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι απο-σπώνται σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. kol Ο.Τ.Α.. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικά κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στους Γενικούς και στους Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς Υπουργείου, στους Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείου.
Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α1, 2 και 3, στους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του παρόντος.
2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου.
β) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ