Εκλογές Επιστημονικού Συμβουλίου ημερομηνίες αρχαιρεσιών

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙOY                             
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                               
            "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                               
   Τηλ. 2132076300  FAX: 210-4916189                             
     E – mail: gramdioik@nikaia-hosp.gr                                         

           

         Νίκαια 15.10.2018
         Αριθ. Πρωτ.:

             ΕΠΕΙΓΟΝ   
       Πληροφορίες:   Μ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ                
   Προς τον  Πίνακα αποδεκτών


                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Π.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.11.Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ. 37/Α/2-3-2001 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005 άρθρο 9
2. Το άρθρο 1 του ΦΕΚ 769/15.5.2007
3.  Τις παραγράφους  13 και 14, του άρθρου 8, του Ν.3868/2010
4.  Το άρθρο 46 του Ν. 4368/2016  ΦΕΚ Α21/21.2.2016
5. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 , άρθρο 41, ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7.8.2017
6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 53103/9.7.2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Υγείας  ( Α.Π. 32528/25.7.2018 της υπηρεσίας )

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των εννέα (9) μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας και για το σκοπό αυτό συγκαλούμε Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών και την άμεση διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, για την ανάδειξη ανά κατηγορία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου κατά τις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:

1.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10 π.μ., στο χώρο του Αμφιθεάτρου Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

2.    ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10:30 π.μ., στον χώρο της Τραπεζαρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν  την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018,  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

3.     ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α΄: Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ., στο χώρο του Αμφιθεάτρου Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018,  την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο.

4.     ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β΄: Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10:30 π.μ., στο χώρο της τραπεζαρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη  1 Νοεμβρίου 2018,   την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

5.     ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ: Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στο χώρο του αμφιθεάτρου Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

6.    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μη ιατροί κατηγορίας ΠΕ: Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στο χώρο της τραπεζαρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και  στον ίδιο χώρο.

7.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μη ιατροί κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β ή Γ :την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 πμ., στο χώρο του αμφιθεάτρου Ν. Λεγάκης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018,  την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο.

8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ & ΤΕ, ΜΑΙΕΣ ΤΕ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ με βαθμό τουλάχιστον Β ή Γ: Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ στο χώρο της Τραπεζαρίας.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την  Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018,  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

  Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα καταρτίσει χωριστές καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Οι καταστάσεις αυτές θα αναρτηθούν από την ορισθείσα επιτροπή, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, τουλάχιστον (8) οκτώ  ημέρες πριν τις εκλογές.
   Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:
1.      Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι διότι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
2.      Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
  Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις καταστάσεις των εκλογέων θέλουν να είναι υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή των Εφορευτικών Επιτροπών, πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στην Γραμματεία της Διοίκησης  του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-13:30) και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε κατηγορίας. Οι εφορευτικές επιτροπές που θα αναδειχτούν θα πρέπει να είναι τριμελείς  και τα μέλη τους δεν επιτρέπεται να είναι παράλληλα και υποψήφιοι.
Σημειωτέον ότι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων που καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και με έναν (1) σταυρό προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Γραφείο Αναπλ. Διοικητή κ. Κούρλα
Γραφείο Αναπλ. Διοικήτριας κ. Χρυσάγη
Επιστημονικό Συμβούλιο
Δ.Δ.Υ. – Δ.Ι.Υ. – Δ.Ν.Υ. – Δ.Τ.Υ.
Δ.Δ.Υ. του Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
Υ.Δ.Υ. – Υ.Ο.Υ. – Π.Ο.Τ.
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
Συντονιστές Διευθυντές και Επιστημονικά Υπεύθυνους όλων των Τμημάτων
  με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό ευθύνης τους
Προϊστάμενες Τομέων και Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την υποχρέωση να ενημερώσουν το προσωπικό ευθύνης τους
Προϊσταμένη Παραϊατρικών Επαγγελμάτων –Παραϊατρικό προσωπικό κλάδων ΠΕ και ΤΕ
Γραφείο Ψυχολόγων και Φυσικοθεραπευτών
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Γραμματείας
Γραφείο Τροφίμων
Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού
Πενταμελή Επιτροπή Ε.Ι.Ν.Α.Π.
Σύλλογος εργαζομένων Νοσοκομείου
Πίνακες Ανακοινώσεων

Δήλωση καταχώρησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέλους Συλλόγου

Την δήλωση θα την βρείτε εδώ
Εκτυπώνετε την δηλωση , την συμπληρώνετε και την καταθέτετε στον Σύλλογο. Δηλώσεις υπάρχουν και στα γραφεία του Συλλόγου.
Μετά την κατάθεση της δήλωσης , το πολύ σε 3 ημέρες θα έχετε ενημέρωση με τα πρακτικά Συνεδριάσεων του ΔΣ του Συλλόγου , καθώς και για όλες τις δράσεις του Συλλόγου .

Ωράριο λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου για την κατάθεση της Αγωγής για την αναδρομική διεκδίκηση των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΝΙΚΑΙΑ 31/10/2018Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου, για την συμπλήρωση της Αίτησης συμμετοχής στην Αγωγή διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 1/11/2018              ώρα 10πμ-1μμ

Παρασκευή 2/11/2018       ώρα 1μμ-8μμ

Σάββατο 3/11/2018            ώρα 11πμ-10:30μμ

Κυριακή 4/11/2018            ώρα 11πμ-10:30μμ

Δευτέρα 5/11/2018             ώρα 12μεσ-3μμ

Τα απαραίτητα στοιχεία για την Αίτηση είναι το ΑΦΜ σας και 20 ευρώ.
Οι ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι να δηλώνουν την σχέση εργασίας τους.

Για τις υπόλοιπες ημέρες θα βγει νέα ανακοίνωση.


Το ΔΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ