Παράβολα για το 2ωρο

Νίκαια 18/7/2018


Ανακοίνωση

  Μετά από την συνεδρίαση του έκτακτου ΔΣ της 18/7/2018, το ΔΣ αποφάσισε την συστηματική και οργανωμένη συγκέντρωση των παραβόλων στον Σύλλογο, έτσι ώστε κανένας συνάδελφος να μην κινδυνέψει να χάσει τα χρήματα του.
Η πρώτη δικάσιμος της εφέσεως είναι ορισμένη για την 19 Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε παραιτηθεί της εφέσεως ώστε όσοι έχουν πληρώσει τα παράβολα των 150 ευρώ να μπορούν να τα εξαργυρώσουν .
Για τον λόγο αυτό ορίστηκαν 4 μέλη του ΔΣ στα οποία θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνάδελφοι που έχουν στα χέρια τους τα παραβολα, ώστε να μπορούν να τα επιστρέψουν .

Τα μέλη αυτά είναι :
1) Μπουγιούκας Γιώργος  τηλέφωνο (6977083258)
2) Καλογερόγιαννη Μαντώ τηλέφωνο (6932935133)
3) Χάιδος Νικόλαος τηλέφωνο (6970662809)
4) Τσολάκης Ιωάννης τηλέφωνο (6936606427)

Τα παράβολα πρέπει να επιστραφούν στον Σύλλογο μέχρι την 5/9/2018 έτσι ώστε να παραιτηθούμε, μέσω του δικηγόρου, της εφέσεως πριν από την πρώτη δικάσιμο .
Όσοι συνάδελφοι δεν επιστρέψουν τα παράβολα θα χάσουν τα χρήματα τους, σύμφωνα με την ενημέρωση του δικηγόρου .

Το ΔΣ

Αξιολόγηση, απέχουμε σημαίνει:


24/6/2018

Κατηγορία: Αξιολογούμενος

1) Δεν συμπληρωνουμε το φύλλο αξιολόγησης , ηλεκτρονικό ή έντυπο
2) Συμπληρώνουμε την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση και την καταθέτουμε στον Σύλλογο 
3) Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία συνέντευξης
4) Δεν συμπληρώνουμε το έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων 

Γενικά απέχουμε από κάθε στάδιο αξιολόγησης , σαν να μην υφίσταται .

Κατηγορία: Αξιολογητής 

1) Δεν συμπληρωνουμε το φύλλο αξιολόγησης , ηλεκτρονικό ή έντυπο
2) Συμπληρώνουμε την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση και την καταθέτουμε στον Σύλλογο
3) Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία συνέντευξης
4) Δεν συμπληρώνουμε το έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων
5) Δεν αξιολογούμε τους υφιστάμενους μας ηλεκτρονικά ή έντυπα

Γενικά απέχουμε από κάθε στάδιο αξιολόγησης , σαν να μην υφίσταται .


Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 Παναττική Στάση Εργασίας 11πμ – 3μμ

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210- 3817828 , 6932-410101
FAX:  210- 3822511
Mail: dxristopoulos@gmail.com


ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
Σχετικά με το θέμα της διεκδίκησης της διαφοράς του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παρ.1 περ.γ΄ του ν.4354/2015,  η προσφορά μου είναι η εξής:
Με την ανάθεση της εντολής και την υπογραφή του σχετικού εργολαβικού κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ που θα καλύπτει τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, κοινοποίησης και συζήτησης σε πρώτο βαθμό της αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα που θα συμμετέχουν στην αγωγή είναι τουλάχιστον 25. Η αμοιβή μου θα είναι τρία τοις εκατό 3% επί του καθαρού ποσού που θα εισπράξει ο κάθε εντολέας. Σε περίπτωση που ο εντολέας  δεν εισπράξει  καθόλου το αιτούμενο ποσό (είτε δικαστικά, είτε συμβιβαστικά, είτε εξώδικα, είτε διοικητικά, είτε νομοθετικά, είτε κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο) ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στον εντολοδόχο Δικηγόρο.
Επίσης θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι  μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  με την οποία κρίθηκε ότι το άρθρο 16 παρ.1 περ. γ΄ του ν.4354/2015, καθ΄ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης μειωμένου κατά 40 ευρώ έναντι του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι , αντίκειται στην αρχή της ισότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε με αίτησή σας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να σας καταβάλλεται αυτό και στο μέλλον.
Την εν λόγω αίτηση διατίθεμαι να καταθέσω για λογαριασμό σας εγώ.

                                           ΑΘΗΝΑ 20-06-2018
                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                     Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                                      ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76 - ΑΘΗΝΑ
              ΤΗΛ. 210-3817828- FAX 210-3822511
              Α.Φ.Μ  025383270 – Α΄ Δ.Ο.Υ  ΑΘΗΝΩΝ
              Α.Μ  8860/Δ.Σ.Α, κιν. 6932410101
                                                      Email:  dxristopoulos@gmail.com
                                                     
Συνεχίζεται η συλλογή Δηλώσεων Αποχής από την Αξιολόγηση19/6/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι συνάδελφοι που δεν έχουν συμπληρώσει την Αξιολόγηση, να συμπληρώσουν το έντυπο Δήλωσης Αποχής από την Αξιολόγηση για να είναι καλυμμένοι. Έντυπα θα βρείτε στα γραφεία του Συλλόγου καθώς και στα μέλη του ΔΣ.

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ