Γιατί είναι σημαντική η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου

 


3. Όργανα διοίκησης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι:


 


Α) το Διοικητικό Συμβούλιο και


 


Β) ο Διοικητής του Νοσοκομείου.


5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας προς τελική έγκριση και ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου και το υποβάλλει προς τελική έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

5. Εγκρίνει τον οργανισμό του Νοσοκομείου και τις τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσοκομείου και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

7. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, καθώς και τις τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

9. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσό άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ ετησίως προϋπολογισμού για ποσό άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ ετησίως.

 

10. Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

11. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης που αφορά στις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

12. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία αποστέλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

13. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου και υποβάλλει στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας εισήγηση για την εκποίηση τους.

 

14. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

15. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του Νοσοκομείου


Υποψήφιοι για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής και πληροφορίες για την διαδικασία

Τι ψηφίζουμε 
Υποψήφιοι
Ημερομηνία και ώρες ψηφοφορίας


Τόπος ψηφοφορίας

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές


Διαδικασία ψηφοφορίας


Απαραίτητο ένα έγγραφο ταυτοποίησης ( Ταυτότητα ή δίπλωμα κλπ)


Τσολάκης Ιωάννης


Η έλλειψη προσωπικού και η εγκατάλειψη των δομών μπορεί να στοιχήσει ανθρώπινους τραυματισμούς

 Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής 

Νίκαια 21/9/2022


Χθές 20/9 το πρωί στο θάλαμο νοσηλείας  COVID 128 συνέβη ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Νοσηλεύτρια υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ακούμπησε σε γυμνό καλώδιο ρεύματος κατά τη νοσηλεία.

Σημειώνουμε ότι ο θάλαμος 128 βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου, όπου η κατάσταση των τοίχων, των παροχών οξυγόνου, των πριζών κτλ είναι σε άθλια κατάσταση. Η τραγική κατάσταση του πρώτου ορόφου και ειδικά η ακαταλληλότητα νοσηλείας ασθενών του θαλάμου 128 έχει επισημανθεί στη διοίκηση πάρα πολλές φορές και από τον Σύλλογο Εργαζομένων και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμώξεων κα Κοσμοπούλου , δεν έχει όμως ληφθεί κανένα σχετικό μέτρο. 

Επίσης με έγγραφό του προς την διοίκηση του νοσοκομείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων, τον Μάιο του 2021, τονίζει την υπό-στελέχωση, μεταξύ των άλλων υπηρεσιών και τμημάτων, και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου με Αρ. Πρωτ. 15090/1-4-2022, μετά την περιγραφή των ελλείψεων προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες καταλήγει  « υπό αυτές τις συνθήκες, η Δ.Τ.Υ αδυνατεί να λειτουργήσει και να εκπληρώσει ακόμη και τις βασικές υποχρεώσεις της με ευθύνη της Διοίκησης του Νοσοκομείου».

Οι υγειονομικοί αλλά και οι ασθενείς εκτίθενται σε κίνδυνο, όπως αποδείχθηκε και από το σημερινό συμβάν. Πριν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε σοβαρότερα και θλιβερότερα περιστατικά,  

απαιτούμε 

την άμεση έναρξη εργασιών προκειμένου οι χώροι νοσηλείας του πρώτου ορόφου να γίνουν στοιχειωδώς επαρκείς και ασφαλείς για εργαζόμενους και ασθενείς.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 
Τσολάκης Ιωάννης         Βλάχος Γεώργιος 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ