Εφημερίες, εισφορά υπέρ του Συστήματος Υγείας


Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 3205/2003
Εφημερίες
1.      «Η συμμετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.»
Συμπέρασμα 1ο: Ξεκινάμε  από το δεδομένο πως οι εφημερίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους γιατρούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
«3.Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:
Α` Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων ιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμπτο (1/5) σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας, του τελευταίου Ποσοστού δυναμένου να αυξάνεται Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι το ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.»

Συμπέρασμα 2ο: Υπάρχει ανώτατο όριο εφημεριών το οποίο συνδυάζεται αναλογικά με τους γιατρούς που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Δηλαδή όταν υπάρχει μειωμένο συνολικό Ιατρικό προσωπικό, τότε είναι μειωμένο και το προσωπικό που εφημερεύει.

«11. Α.
ί. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).»

Συμπέρασμα 3ο: Υπάρχει περιορισμός στο χρηματικό ποσό των εφημεριών των Ειδικευόμενων Ιατρών. Τι σημαίνει αυτό; Για να καλυφθούν οι ενεργές εφημερίες από έναν Ειδικευόμενο την ημέρα θα πρέπει κάθε τμήμα να έχει το λιγότερο τέσσερις (4) Ειδικευόμενους. Έχουν όλα τα τμήματα αυτόν τον αριθμό; Φυσικά και όχι. Παρακάτω θα δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όχι μόνο για τους Ειδικευόμενους αλλά και για τους Ειδικευμένους Γιατρούς.

«iv. Στην Α` ζώνη οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τρεις (3) ενεργές εφημερίες (1 Καθημερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή
- Εξαιρέσιμη ημέρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.»

Συμπέρασμα 4ο: Υπάρχει Περιορισμός στο χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι Ειδικευμένοι για εφημερίες. Ο ίδιος προβληματισμός υπάρχει και εδώ για την επάρκεια των υπηρετούντων.

«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων τους, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως v της περίπτωσης Α` με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

Συμπέρασμα 5ο: Μάλλον ήμουν άδικος με τον νομοθέτη αφού προβλέπει την έλλειψη προσωπικού με δυνατότητα πρόσθετων εφημεριών. Για να δούμε όμως και την επίμαχη παράγραφο του νόμου για τις πρόσθετες εφημερίες.

«Οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών του συνόλου των Νοσοκομείων και των Π.Ε.Δ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε.. Το ύψος του ποσοστού αυτού δύναται να μεταβάλλεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από τα λειτουργικά έσοδα των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., με έγκριση του Υπουργού Υγείας.»

Συμπέρασμα 6ο: Τι γίνεται όμως αν οι ελλείψεις σε Ιατρικό προσωπικό είναι πάνω από 9% και απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου πρόσθετες εφημερίες πάνω από αυτό το ποσοστό; Οι Εργαζόμενοι Ιατροί εργάζονται δωρεάν για το Σύστημα Υγείας τις εφημερίες αυτές.

Δηλαδή το κράτος που ευθύνεται για τις ελλείψεις προσωπικού, λόγω των οποίων πραγματοποιούνται οι πρόσθετες εφημερίες,
Α) Δεν τις χρηματοδοτεί όπως τις τακτικές, γιατί καλύπτονται από τα λειτουργικά έσοδα των Νοσοκομείων, και
Β) Δεν πληρώνει όσες ξεπερνούν το 9% του ποσού των τακτικών εφημεριών

Οι επιλογές λοιπόν της εκάστοτε κυβέρνησης είναι ή να κάνει προσλήψεις και να καλύψει το 91% των θέσεων ή να καταργήσει τον απαράδεκτο αυτό περιορισμό του 9%. Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε εργαζόμενο να μην αμείβεται για την εργασία που παρέχει και όταν αυτές τις συνθήκες τις δημιουργεί το κράτος είναι κατάπτυστο.

Για την Παράταξη ΥΓ.Ε.Ι.Α ( μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής)

Τσολάκης Ιωάννης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23/9/19, ώρα 12, στο αμφιθέατρο


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
23/9/19, ώρα 12, στο αμφιθέατρο


ΘΕΜΑΤΑ

1.    Η συμμετοχή στην πανεργατική-πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 24/9/19
Ο νέος «αναπτυξιακός» νόμος της κυβέρνησης που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες, θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Απαιτεί πλήρες φακέλωμα (ηλεκτρονικό μητρώο των μελών των σωματείων), σε γνώση του κράτους και των εργοδοτών.
Στόχος τους είναι οι ισχυρές κυβερνήσεις, οι παντοδύναμοι εργοδότες, τα αδύναμα και ανίσχυρα ή και ανύπαρκτα σωματεία.
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη!
Να ενημερωθούμε – να αντιδράσουμε – να ανατρέψουμε όλους τους αντεργατικούς νόμους!2.    Ενημέρωση για το θέμα των εργαζομένων στην καθαριότητα που απολύονται – κλιμάκωση κινητοποιήσεων.
Το ΔΣΠροκηρύσσουμε στάση εργασίας την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 12.00μμ έως 16.00 μμ


  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.


                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκηρύσσουμε στάση εργασίας την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 12.00μμ  έως  16.00 μμ . Καλούμε όλο το προσωπικό  του νοσοκομείου μας να στηρίξει τον αγώνα των εργαζόμενων στην καθαριότητα που απολύονται .


Απαιτούμε:
1.    Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος
2.    Να βρει τρόπο η διοίκηση και η ηγεσία του υπουργείου  ,να προσλάβει όσους έμειναν εκτός .
3.    Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους , μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Όλοι αύριο στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο υγείας. Θα αναχωρήσει πούλμαν για τη μεταφορά μας στο υπουργείο.
Όλοι αύριο στο προαύλιο 12.00μμ
                        ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ