Αναπροσαρμογή Κονδυλίου Εφημεριών και Πρόσθετων αμοιβών ανά ΔΥΠΕ 2017

ΔΥΠΕ
Εγκεκριμένο πριν
Αναπροσαρμογή τώρα
15.771.179,11
16.422.000,00
10.179.037,79
11.979.038,00
5.163.478,79
  5.702.834,00
8.594.840,94
  9.180.000,00
5.983.884,97
  6.022.782,00
11.263.843,39
13.363.000,00
4.302.697,26
  5.112.700,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 1


καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια»
τις εφημερίες
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών,
Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΥΠΕ
Εγκεκριμένο πριν
Αναπροσαρμογή τώρα
3.667.302,40
3.700.000,00
1.752.962,60
1.852.962,00
567.330,30
   583.331,00
849.061,30
1.000.925,00
439.069,60
   650.173,00
1.653.560,00
1.653.560,00 
811.751,55
   811.752,00

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ