ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 
ΦΕΚ Α 21/21-2-2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Άρθρο 1.
Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους και περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δημόσια πρόσκληση και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, και άλλες Δημό σιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:».

3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό «επιβλέποντες».

4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια: vi) η ηλικιακή ομάδα, vii) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου 1, αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης».

6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση «σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».

8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης».

9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:

«5.1. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως.

Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots).

5.2. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.

5.3 Απουσίες Ωφελουμένων:

i. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως.

ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 8.

Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Η καταβολή στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 8. Oι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

v. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για την φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε, σωρευτικά.

vi. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου. ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους».

10. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενούς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν.

7.2. Πέραν της εφαρμογής κυρώσεων, όπως των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρμόδιοι Υπουργοί δύνανται, με κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.»

11. Στην παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυμία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη σημερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

12α. Στην παράγραφο η΄ του άρθρου 33 του ν. 4354/ 2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται το αναγραφόμενο τεύχος (Β΄ 486) στο ορθό τεύχος «Υ.Ο.Δ.Δ. 486».

β. Στην παράγραφο α΄ του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται η φράση «και με την επιφύλαξη της παραγράφου στ΄ του άρθρου 33 του νόμου αυτού» με το ορθό «και με την επιφύλαξη της παραγράφου η΄ του άρθρου 33 του νόμου αυτού».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ